Voorwaarden

I. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, kontant, zonder korting, behoudens anders-luidende overeenkomst bij de bestelling. Onze Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule.

2. ledere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 1 % per maancl vanaf de vervaldag opleveren en zal worden verhoogd ten tltel van strafbeding met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van deeerste schijf van de verschuldigde factuur tot 1.500 Euro en 10% op het verschuldigde bedrag boven 1.500 Euro, met een minimum van 100 Euro.

3. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voort-vloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.


4. Voor alle geschillen zijn de Hoven en rechtbanken, die op het Paleis van Justitie van Brussel zetelen, alleen bevoegd.


5. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen voor de aflevering.

6. Onze leveringsvoorwaarden zijn als volgt :

  • bestellingen boven 250 € (420 € voor doeken en ezels van ALRES) worden franko in Belgïe verzonden.
  • voor bestellingen onder 250 € wordt de port als volgt gefaktureerd :       

          - Levering via GLS : 10,00 €

          - Verzendingen per post, volgens onkosten met minimum 2,50 € en op risico van de koper (vanaf 25 €. wordt het aangetekend opgestuurd).

          - Back order : naar onze keuze, franco verstuurd of met een volgende bestelling toegevoegd.

7. Betalingscondities :

  • NIEUWE KLANTEN : alleen bij ontvangst van de goederen.
  • OPEN ACCOUNT (na goedkeuring van onze diensten) :
    - Bij ontvangst van de factuur (binnen de 8 dagen) : - 2%.
    - Op 30 dagen van factuur datum.
  • KREDIETBEPERKING : zal aan alle klanten toegepast worden, die de betalingstermijn niet respecteren : 5 % van het bedrag van de factuur wordt er toegevoegd, die niet aftrekbaar is bij betaling na de vervaldag.

8. De bestellingen worden uitgesteld als een factuur méér dan 60 dagen open is, zonder rechtvaardiging.

9. Retour van goederen wordt aanvaard, alleen na overeenstemming met onze diensten (oorspronkelijke verpakking in perfect staat, goederen binnen de twee maanden teruggezonden, FRANCO opgestuurd, enz....).

10. Voor facturen niet betaald binnen de 30 dagen na de vervaldag, zullen wij een debetnota van 2% per maand in rekening brengen voor dekking van intresten en herinneringskosten.

11. Alle prijzen zijn exclusief BTW, als aanwijzende titel gegeven, en onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande opzegging. Alleen de prijzen op vezendingsnota's en facturen gelden (S E&O).

12. Reparaties : al artikel opgestuurd in reparatie, zelfs gedurende de garantie periode, moet ons FRANCO toekomen en zal teruggestuurd worden met een volgende bestelling.

13. Wij blijven ter uwer beschikking voor verdere inlichtingen of om speciale voorwaarden te bespreken.