ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
I.Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, kontant, zonder korting, behoudens anders-luidende overeenkomst bij de bestelling. Onze Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mecle aan deze clausule.
2. ledere op haarvervaldag onbetaald gebleven factuurzal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 1 % per maancl vanaf de vervaldag opleveren en zal worden verhoogd ten tltel van strafbeding met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van deeerste schijf van de verschuldigde factuur tot 1.500 Euro en 10% op het verschuldigde bedrag boven 1.500 Euro, met een minimum van 100 Euro.
3. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voort-vloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.
4. Voor alle geschillen zijn de Hoven en rechtbanken, die op het Paleis van Justitie van Brüssel zetelen, alleen bevoegd.
5. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen voor de aflevering.

Alle leveringen zijn uitgevoerd aan onze algemene verkoopsvoorwaarden gedrukt op keerzijde van onze fakturen.
Onze leveringsvoorwaarden zijn als volgt :
- bestellingen boven 250 € worden franko in Belgïe verzonden,
- voor bestellingen onder 250 € wordt de port als volgt gefaktureerd :
pak onder de 5 kg : 7,50 € pak tussen 5 en 20 kg : 9,50 €
- verzendingen per TAXI POST, meerprijs ten laste van de koper,
- verzendingen per post, volgens onkosten met minimum 2,50 € en op risico van de koper.
(vanaf 25 €. wordt het aangetekend opgestuurd.)
- Back order : naar onze keuze, franko verstuurd of met een volgende bestelling toegevoegd.
Betalingscondities :
- NIEUWE KLANTEN : alléén bij ontvangst van de goederen.
- CASH & CARRY :     faktuur boven 1.000 € : - 3%.
(uitsluitend op beschikbare voorraad).
- OPEN ACCOUNT (na goedkeuring van onze diensten) :
- Bij ontvangst van de goederen door ONSZELF GELEVERD :
- 2% voor faktuur boven de 250 €
- Tegen terugbetaling door transporteur :
- 2%, alléén voor fakturen boven 250 €, min 2,50 € als deelneming van de kosten.
- Bij ontvangst van de faktuur (binnen de 8 dagen) :
- 2%.
- Op 30 dagen van faktuur datum.
- KREDIETBEPERKING :       zal aan alle klanten toegepast worden, die de betalingstermijn niet
respecteren,
- 5 % van het bedrag van de faktuur wordt er toegevoegd, die niet aftrekbaar is bij betaling na de vervaldag.
De bestellingen worden uitgesteld als een faktuur méér dan 60 dagen open is, zonder rechtvaarding.
Retour van goederen wordt aanvaard, alléén na overeenstemming met onze diensten (oorspronkelijke verpakking in perfect staat, goederen binnen de twee maanden teruggezonden, FRANKO opgestuurd, enz...).
Voor fakturen niet betaald binnen de 30 dagen na de vervaldag, zullen wij een debetnota van 2% per maand in rekening brengen voor dekking van intresten en herinneringskosten.
Alle prijzen zijn exclusief BTW, als aanwijzende titel gegeven, en onder voorbehoud van wijzingingen zonder voorafgaande opzegging. Alléén de prijzen op vezendingsnota's en fakturen gelden (S E&O).
Reparaties : al artikel opgestuurd in reparatie, zelfs gedurende de garantie periode, moet ons FRANKO toekomen en zal teruggestuurd worden met een volgende bestelling of niet franko.
Wij blijven ter uwer beschikking voor verdere inlichtingen of om speciale voorwaarden te bespreken.